Εγγραφές μαθητών-μαθητριών στην Α΄τάξη, για το Σχολικό Έτος: 2018-2019

Σας κάνουμε γνωστό ότι, για  το Σχολικό Έτος 2018-2019, θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2012.

    Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 2 έως  και 18 Μαΐου 2018, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

  

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

 α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση  τα στοιχεία  που παρέχει ο  γονέας/κηδεμόνας του  μαθητή σε Υπεύθυνη Δήλωση (βρείτε τη εδώ) που  καταθέτει στο σχολείο. Δεν απαιτείται  η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από  τους γονείς καθώς αναζητείται από το  σχολείο εγγραφής μέσω  του Πληροφοριακού Συστήματος  myschool του ΥΠΠΕΘ.  Αίτηση Εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).  (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο εγγραφής). [βρείτε εδώ το Δελτίο ΑΔΥΜ – αρχείο PDF]

δ. Αποδεικτικό στοιχείο  διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός  ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6 /65742 / Δ1 /25-4-2018 εγκύκλιο του Υ.Π.Π.ΕΘ., σε περίπτωση  μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π. Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.).

  Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του. [Δείτε: Χάρτης Σχολικής περιφέρειας]

Comments are closed.