Παράδοση βιβλίων για επαναχρησιμοποίηση

Με βάση το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.31/77950/Δ1/17-5-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να παραδώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13-6-2019 τα παρακάτω βιβλία για επαναχρησιμοποίηση:
Εικονογραφημένο λεξικό ( Γ΄ και ΣΤ΄ τάξεις)
Εικαστικά ( Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεις)
Φυσική Αγωγή ( Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεις)
Μουσική (Α΄,Β΄, Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις)

Comments are closed.