Τίτλοι Προόδου και Τίτλοι Σπουδών

Την Παρασκευή 14-6-2019 και ώρα 8:15 π.μ. θα δοθούν οι έλεγχοι και οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Α΄ – Ε΄ και οι έλεγχοι  και τα αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ ΄ τάξης.

Comments are closed.