Ρύθμιση απουσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 Υ.Α. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2031/28.05.2020 και αφορά τη «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020.» οι απουσίες των μαθητών/τριών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση), ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

back to school sticker computer apple books vector illustration

Comments are closed.