Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων 2023-24

 

Εκδόθημε το υπ αριθμ. πρωτ. 45270/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023_2024». Συγκεκριμένα, για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023- 2024, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών από τις 2 έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με κατεύθυνση τον χορό οι γονείς/κηδεμόνες πέραν της αίτησης συμμετοχής αποστέλλονται Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής
κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό αντίστοιχα.
Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής σε θέματα
εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονοκατοικίας
του υποψηφίου
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
3) για την κατεύθυνση του χορού: i. Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Παιδιάτρου, ii. Ιατρική
Βεβαίωση Ορθοπεδικού
4) βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο
μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά)
5) δικαστική (προσωρινή απόφαση, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική
δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων.
Δύναται να προσκομιστεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων,
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε η απόφαση της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις
16.09.2021 – και άρα δεν απώλεσε το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία.
Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Για περισσότερα πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΕΞΕ – 45270 – 2023 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023_2024

ΣΥΝ_45270_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2023_24

Comments are closed.