Απαλλαγή μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Για την απαλλαγή μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 98268/Δ1/2021 (Β΄3675)ΥΑ. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες δύνανται να λάβουν απαλλαγή από την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το μάθημα της Μουσικής, καθώς και το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα: Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης  ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής , μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/ της υποβάλει σχετική αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

Για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν

τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της  εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Την ώρα των μαθημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες την ώρα διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων δεν αποχωρούν από το Σχολείο αλλά απασχολούνται με δραστηριότητες που ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Comments are closed.