Διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών σε γονείς με χρήση του Α.Μ.

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. πρωτ. 24073/ΓΔ4 /6-3-2024 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ απεστάλησαν οι Αριθμoί Μητρώου των μαθητών/τριών του Σχολείου μας μέσω της σχολικής υπηρεσίας του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) myschool, στους γονείς και όσους/ες έχουν την επιμέλειά τους. O ΑΜ είναι απαραίτητος για τις υπηρεσίες μέσω web που παρέχονται από την κεντρική διοίκηση(gov.gr), οι οποίες διαλειτουργούν με Πληροφοριακά Συστήματα του ΥΠΑΙΘΑ. Τελευταία ενεργοποίηση υπηρεσίας είναι η έκδοση ηλεκτρονικών βεβαιώσεων φοίτησης. Για την παροχή της συγκεκριμένης αλλά και μελλοντικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου μαθητή (ο οποίος είναι μοναδικός). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνεται και στους τριμηνιαίους Ελέγχους προόδου των μαθητών/μαθητριών. 

Comments are closed.