Διδακτικές ώρες & Διαλείμματα Ωρολογίου Προγράμματος

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, παρουσιάζονται  παρακάτω:

Διαλείμματα –  Διδακτικές ώρες υποχρεωτικού προγράμματος

1η ώρα 8:15 – 9:00 (45΄) και 2η ώρα 9:00 – 9: 40 (40΄)

Διάλειμμα: 9:40 – 10:00 (20΄)

3η ώρα 10:00 – 10:45 (45΄) και 4η ώρα 10 :45 – 11:30 (45΄)

Διάλειμμα: 11:30 -11:45 (15΄)

5η ώρα 11:45 – 12 :25 (40΄)

Διάλειμμα: 12 :25 – 12:35 (10΄)

6η ώρα 12: 35 – 13: 15 (40΄)

Διαλείμματα –  Διδακτικές ώρες ολοήμερου προγράμματος

13:20 −14:00 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση

14:00 – 14:15 (15΄) Διάλειμμα

14:15 – 15:00 (45΄) 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

15:00 – 15:15 (15΄) διάλειμμα/ Α΄ αποχώρηση μαθητών ολοήμερου προγράμματος

15:15 – 16:00 (45΄) 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Comments are closed.